ข่าวเด่นจังหวัดตรัง
สำนักงาน ป.ป.ช.ตรัง จัดตั้งศูนย์รับเรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับการกระทำความผิดในการสมยอมราคา (ฮั้วประมูล) งานจัดซื้อจัดจ้างของหน่วยงานของรัฐ ประจำจังหวัดตรัง

วันที่ 8 ก.ค. 2558 (จำนวนคนอ่าน 25 คน)
ณัฐนันท์ พีรเมธาวงศ์

นายประทีป คงสนิท ผู้อำนวยการสำนักงาน ป.ป.ช.ประจำจังหวัดตรัง เปิดเผยว่า สำนักงาน ป.ป.ช.ประจำจังหวัดตรัง ได้รับนโยบายจากสำนักงาน ป.ป.ช.ส่วนกลาง ให้จัดตั้งศูนย์รับเรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับการกระทำความผิดในการสมยอมราคา (ฮั้วประมูล) งานจัดซื้อจัดจ้างของหน่วยงานของรัฐขึ้น ในสำนักงาน ป.ป.ช.ประจำจังหวัดตรังขึ้น เพื่อให้การป้องกันและปราบปรามการทุจริตมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น ซึ่งมีหน้าที่ดังต่อไปนี้ 1.รับแจ้งเรื่องร้องเรียนหรือรับแจ้งข้อมูลเบาะแสหรือรับการประสานงาน กรณีพบว่ามีพฤติกรรมการกระทำความผิดของเจ้าหน้าที่ของรัฐหรือบุคคลผู้เกี่ยวข้องในการกระทำความผิดเกี่ยวกับการสมยอมราคา กระทำความผิดฐานทุจริตต่อหน้าที่หรือกระทำความผิดต่อตำแหน่งหน้าที่ราชการหรือความผิดอื่นใดตามพระราชบัญญัติว่าด้วยความผิดเกี่ยวกับการเสนอราคาต่อหน่วยของรัฐ พ.ศ.2542 ในลักษณะที่เป็นความผิดซึ่งหน้า 2.ดำเนินการประสานงานไปยังพนักงานเจ้าหน้าที่ฝ่ายทหารและตำรวจ ผู้มีหน้าที่ภายในจังหวัด เพื่อเตรียมการในกรณีที่มีการกล่าวหาร้องเรียนว่ามีการกระทำผิดเกี่ยวกับการสมยอมราคา (ฮั้วประมูล) ในลักษณะที่เป็นการกระทำความผิดซึ่งหน้า 3.ดำเนินการประสานงานไปยังพนักงานเจ้าหน้าที่ฝ่ายทหารและตำรวจ ซึ่งมีอำนาจหน้าที่ในการจับกุมผู้กระทำความผิดในท้องที่เกิดเหตุนั้น ๆ เพื่อดำเนินการตามอำนาจหน้าที่ต่อไป 4.ให้ดำเนินการเข้าร่วมปฏิบัติการในฐานะเป็นผู้สังเกตการณ์และเป็นพยานในการจับกุมผู้กระทำความผิดของพนักงานเจ้าหน้าที่ฝ่ายทหารและตำรวจ ทั้งนี้ศูนย์ฯ ดังกล่าว ได้จัดตั้ง ณ สำนักงาน ป.ป.ช.ประจำจังหวัดตรัง ศาลากลางจังหวัดตรัง (หลังเดิม) ถนนพัทลุง อ.เมือง จ.ตรัง โทรศัพท์ 0 – 7 521 - 2202 – 3 โทรสาร 0 – 7521 - 2201