ข่าวเด่นจังหวัดตรัง
อำเภอห้วยยอด จังหวัดตรัง จัดโครงการอำเภอยิ้มเคลื่อนที่ เพื่อให้บริการเชิงรุกแก่ประชาชนในพื้นที่

วันที่ 8 ก.ค. 2558 (จำนวนคนอ่าน 32 คน)
ณัฐนันท์ พีรเมธาวงศ์

นายไตรรัตน์ ไชยรัตน์ นายอำเภอห้วยยอด กล่าวว่า จากความมุ่งมั่นที่จะกระจายการบริการประชาชนด้านต่างๆ ของอำเภอให้ลงถึงพื้นที่หมู่บ้าน / ชุมชน อันจะเป็นการลดภาระค่าใช้จ่ายของพี่น้องประชาชนที่ต้องเดินทางมาติดต่อ ราชการบนที่ว่าการอำเภอ ดังนั้น อำเภอห้วยยอด จึงจัดโครงการอำเภอ..ยิ้มเคลื่อนที่ ร่วมกับ โครงการห้วยยอดใสสะอาด คนในชาติมีความสุข พร้อมกิจกรรมปลูกต้นไม้และมอบทุนการศึกษาแก่นักเรียน ขึ้น ณ วัดลำภูรา ตำบลลำภูรา อำเภอห้วยยอด จังหวัดตรัง ทั้งนี้ ได้จัดหน่วยบริการประชาชนด้านต่างๆ ของอำเภอไป ให้บริการประชาชนถึงในพื้นที่หมู่บ้าน โดยมีกิจกรรมหลักการให้บริการแบ่งออกเป็น 5 กลุ่ม ประกอบด้วย 1.กลุ่มกิจกรรมมหาดไทยคลายทุกข์ ได้แก่ การรับเรื่องร้องเรียน ร้องทุกข์ การบริการด้านการทะเบียน ศูนย์อำนวยความเป็นธรรม การให้คำปรึกษาด้านกฎหมาย การบริการด้านสาธารณูปโภค 2.กลุ่มกิจกรรมด้านขับเคลื่อนนโยบายสำคัญของรัฐบาล กระทรวงมหาดไทย กรมการปกครอง 3.กลุ่มกิจกรรมด้านแรงงาน การส่งเสริมอาชีพและลดรายจ่ายประชาชน 4.กลุ่มกิจกรรมด้านการเกษตรปศุสัตว์ การส่งเสริมความรู้เศรษฐกิจพอเพียง 5.กลุ่มกิจกรรมบริการด้านการแพทย์และสาธารณสุข ซึ่งนอกจากเป็นการลดภาระค่าใช้จ่ายของพี่น้องประชาชนแล้ว โครงการดังกล่าวยังเป็นการพัฒนาการให้บริการเชิงรุกของอำเภอให้มีคุณภาพตาม มาตรฐานการบริการ ประชาชนตาม "เกณฑ์มาตรฐานบริการอำเภอ..ยิ้ม” ส่งเสริมประสิทธิภาพของอำเภอในการบำบัดทุกข์ บำรุงสุข และอำนวยความสะดวกให้แก่ประชาชนตามแนวนโยบายเร่งด่วนของกรมการปกครอง กระทรวงมหาดไทย อีกด้วย