ข่าวเด่นจังหวัดตรัง
ขนส่งจังหวัดตรังจัดอบรมโครงการพัฒนาศักยภาพพนักงานขับรถบรรทุก สนับสนุนระบบโลจิสติกส์ และรองรับการเข้าสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน

วันที่ 8 ก.ค. 2558 (จำนวนคนอ่าน 33 คน)
ณัฐนันท์ พีรเมธาวงศ์

ที่โรงแรมวัฒนาพาร์ค อ.เมืองตรัง นายนิกร สุกใส รองผู้ว่าราชการจังหวัดตรัง เป็นประธานในพิธีเปิดการอบรมโครงการพัฒนาศักยภาพพนักงานขับรถบรรทุก สนับสนุนระบบโลจิสติกส์ และรองรับการเข้าสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน ด้วยคณะรัฐมนตรีได้มีมติเห็นชอบแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาระบบโลจิสติกส์ของประเทศไทย ฉบับที่ 2 (พ.ศ.2556-2560) ของสำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ (สศช.) เมื่อวันที่ 10 กันยายน 2556 โดยแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาระบบโลจิสติกส์ขอประเทศไทยฉบับดังกล่าว กระทรวงคมนาคมได้จัดทำแผนปฏิบัติการด้านต่าง ๆ ซึ่งหนึ่งในแนวทางการดำเนินการตามแผนยุทธศาสตร์ฯ นั้น ได้กำหนดให้ต้องมีการพัฒนาพฤติกรรมคนขับรถบรรทุกให้ได้มาตรฐานประสิทธิภาพและความปลอดภัย เพื่อเพิ่มศักยภาพและความปลอดภัยในการขนส่งสินค้าทางถนน อันเป็นการเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันเพื่อสนับสนุนระบบโลจิสติกส์ของประเทศรองรับการเข้าสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน ประกอบกับตามที่รัฐบาลได้กำหนดให้ความปลอดภัยทางถนนเป็นวาระแห่งชาติ เพื่อให้สอดคล้องกับประกาศเจตนารมณ์ปฏิญญามอสโก ที่ได้กำหนดให้ปี 2554-2563 เป็นทศวรรษแห่งความปลอดภัยทางถนน โดย 1 ใน 8 แนวทางการดำเนินการคือ พัฒนาสมรรถนะของผู้ใช้รถใช้ถนน (Road Users) ให้มีความปลอดภัย ดังนั้นจึงจำเป็นที่จะต้องเร่งดำเนินการพัฒนาศักยภาพแก่กลุ่มพนักงานขับรถบรรทุกเพื่อเพิ่มพูนทักษะความรู้ รวมทั้งพัฒนาสมรรถนะและพฤติกรรมการขับรถ เพื่อลดการสูญเสียจากอุบัติเหตุทางถนน ตลอดจนเพื่อสร้างความเชื่อมั่นด้านความปลอดภัยและเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขัน เพื่อสนับสนุนระบบโลจิสติกส์ภาคการขนส่งทางถนนของประเทศ และรองรับการเข้าสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน โดยมีผู้เข้ารับการอบรมจำนวน 100 คน