ข่าวเด่นจังหวัดตรัง
สภ.กันตัง จ.ตรัง จัดโครงการการศึกษาเพื่อต่อต้านการใช้ยาเสพติดในเด็กนักเรียน และเยาวชนในพื้นที่อำเภอกันตัง

วันที่ 8 ก.ค. 2558 (จำนวนคนอ่าน 24 คน)
ณัฐนันท์ พีรเมธาวงศ์

พ.ต.ท.หญิง รัตนาวลี สุระสังวาล สว.อก.สภ.กันตัง เปิดเผยว่า ตามที่รัฐบาลได้ประกาศนโยบายการต่อสู้เพื่อเอาชนะยาเสพติดให้ได้อย่างเด็ดขาดและยั่งยืน ศูนย์อำนวยการต่อสู้เพื่อเอาชนะยาเสพติดแห่งชาติ (ศตส.) ได้มีมติเห็นชอบกับการกำหนดแนวยุทธศาสตร์และขั้นตอนการต่อสู้เพื่อเอาชนะยาเสพติด (Roadmap) โดยกำหนดให้ระยะที่ 3 ดำรงความเข้มแข็งของพลังแผ่นดินและชุมชนอย่างยั่งยืน โดยมีเป้าหมายให้เกิดความยั่งยืนในการแก้ปัญหายาเสพติดในทุกพื้นที่ ทั้งนี้ได้กำหนดยุทธศาสตร์ด้าน Potential Dmand มุ่งผลสัมฤทธิ์ต่อการที่กลุ่มผู้มีโอกาสเข้าไปใช้ยาเสพติดให้มีภูมิคุ้มกันและสามารถดำรงความเข้มแข็งในการต่อต้านยาเสพติดของพลังแผ่นดิน ซึ่งจะเป็นการป้องกันยาเสพติด โดยเฉพาะในกลุ่มเด็กและเยาวชน และการดำรงพลังแผ่นดินในการต่อสู้เพื่อเอาชนะยาเสพติด ทั้งในระดับชุมชน โรงเรียน สถานประกอบการ ด้วยการเสริมภูมิต้านทาน สร้างจิตสำนึกและเจตคติของประชาชนให้เข้าใจถึงพิษภัยของยาเสพติด สามารถดูแลตนเอง เพื่อนฝูง ครอบครัว และชุมชนให้ห่างไกลยาเสพติดทุกประเภท พ.ต.ท.หญิง รัตนาวลี สุระสังวาล สว.อก.สภ.กันตัง ได้กล่าวอีกว่า สถานีตำรวจภูธรกันตัง อำเภอกันตัง ได้ดำเนินโครงการการศึกษาเพื่อต่อต้านการใช้ยาเสพติดในเด็กนักเรียน (D.A.R.E.ประเทศไทย) อันเป็นโครงการที่สอดคล้องกับนโยบายของรัฐบาล ในการแก้ไขปัญหายาเสพติด โดยใช้หลักการป้องกันนำหน้าการปราบปราม และการมุ่งเน้นกลุ่มผู้มีโอกาสเข้าไปใช้ยาเสพติด ให้มีภูมิคุ้มกันในการป้องกันยาเสพติด โดยใช้ปรัชญาของการศึกษาแผนใหม่ที่ให้เด็กเป็นศูนย์กลางในการเรียนรู้ ตลอดจนจัดให้มีกิจกรรมที่ผู้ปกครองและชุมชนได้มีส่วนร่วม ทั้งนี้สถานีตำรวจภูธรกันตัง อ.กันตัง ได้จัดข้าราชการตำรวจที่สำเร็จการฝึกอบรมหลักสูตร (ตำรวจ D.A.R.E.) เข้าทำการสอนให้แก่เด็กนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5-6 และมัธยมศึกษาปีที่ 1-3 ในโรงเรียนซึ่งอยู่ในพื้นที่รับผิดชอบตามเนื้อหาสาระของหลักสูตร D.A.R.E. ในภาคการศึกษา 1/2558 สัปดาห์ละ 1 ชั่วโมง เป็นระยะเวลา 13 สัปดาห์ต่อเนื่องกัน เพื่อให้เด็กนักเรียนรู้จักวิธีหลีกเลี่ยงและปฏิเสธการใช้ยาเสพติดและความรุนแรง