ข่าวเด่นจังหวัดตรัง
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย วิทยาเขตตรัง จัดการประชุมวิชาการงานวิจัย และพัฒนาเชิงประยุกต์ ครั้งที่ 7 (ECTI-CARD , Trang 2015, Thailand) ระหว่างวันที่ 8-10 กรกฎาคม 2558

วันที่ 8 ก.ค. 2558 (จำนวนคนอ่าน 34 คน)
ณัฐนันท์ พีรเมธาวงศ์

ที่โรงแรมธรรมรินทร์ธนา อ.เมืองตรัง ศาสตราจารย์กิตติคุณพีระศักดิ์ จันทร์ประทีป นายกสภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย เป็นประธานในพิธีเปิดการประชุมวิชาการงานวิจัย และพัฒนาเชิงประยุกต์ ครั้งที่ 7 (ECTI-CARD , Trang 2015, Thailand) พร้อมมอบโล่เกียรติคุณและเกียรติบัตรแก่ผู้ให้การสนับสนุน โดยมี นายสมศักดิ์ ปะริสุทโธ เหมทานนท์ ผู้ว่าราชการจังหวัดตรัง และศาสตราจารย์ ดร.ประยุทธ อัครเอกฒาลิน นายกสมาคมวิชาการไฟฟ้า อิเล็กทรอนิกส์ โทรคมนาคมคอมพิวเตอร์ และสารสนเทศ (ECTI Association) กล่าวต้อนรับ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย วิทยาเขตตรัง ได้รับเกียรติเป็นเจ้าภาพในการจัดประชุมทางวิชาการ งานวิจัย และพัฒนาเชิงประยุกต์ ครั้งที่ 7 (ECTI-CARD , Trang 2015, Thailand) ภายใต้ความร่วมมือระหว่างโครงการจัดตั้งคณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยี คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการประมง คณะวิศวกรรมศาสตร์ คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมและเทคโนโลยี สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัยและสมาคมวิชาการไฟฟ้า อิเล็กทรอนิกส์ โทรคมนาคม และสารสนเทศประเทศไทย (ECTI) โดยมีหัวข้อในการนำเสนอผลงานที่เป็นการประยุกต์ศาสตร์ด้านไฟฟ้า อิเล็กทรอนิกส์ โทรคมนาคม และสารสนเทศ ในบริบทต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง นอกจากนี้มีการบรรยายหลายหัวข้อ อาทิ เรื่อง การผลิตบัณฑิตสายวิศวกรรมศาสตร์อย่างไรให้ตรงความต้องการของประเทศและอาเซียนเพื่อก้าวสู่ศตวรรษที่ 12 เรื่อง สายอากาศรับสัญญาณสำหรับโทรทัศน์ดิจิตอลระบบ DVB-T2 และเรื่อง Solar sell พลังงานทางเลือกที่มีความเหมาะสมกับประเทศไทย โดยมีผู้เข้าร่วมประชุมจำนวน 200 คน