ข่าวเด่นจังหวัดตรัง
จังหวัดตรัง ประชุมการส่งเสริมการท่องเที่ยวในพื้นที่แหล่งท่องเที่ยวของจังหวัดตรัง ที่ตั้งอยู่ในเขตพื้นที่ควบคุมรับผิดชอบของหน่วยงานสังกัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

วันที่ 8 ก.ค. 2558 (จำนวนคนอ่าน 61 คน)
ณัฐนันท์ พีรเมธาวงศ์

ที่ห้องประชุมพระยารัษฎา ชั้น 5 ศาลากลางจังหวัดตรัง นายทรงพล ใจกริ่ม รองผู้ว่าราชการจังหวัดตรัง เป็นประธานในการประชุมการส่งเสริมการท่องเที่ยวในพื้นที่แหล่งท่องเที่ยวของจังหวัดตรัง ที่ตั้งอยู่ในเขตพื้นที่ควบคุมรับผิดชอบของหน่วยงานสังกัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม และติดตามผลการดำเนินงานปรับปรุงพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวทางธรรมชาติของจังหวัดตรัง ทั้งนี้ จังหวัดได้สนับสนุนงบประมาณตามแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดในการก่อสร้างปรับปรุงและซ่อมแซมอาคารสถานที่ของหน่วยงานพื้นที่แหล่งท่องเที่ยวของ จังหวัดเพื่อให้การบริหารจัดการด้านการท่องเที่ยวของจังหวัดเกิดประสิทธิภาพ และเป็นมาตรฐานสากลยิ่งขึ้น อาทิ โครงการก่อสร้างสะพานแขวนชมเรือนยอดไม้สวนพฤกษศาสตร์สากลภาคใต้ (ทุ่งค่าย) อำเภอย่านตาขาว โครงการก่อสร้างอาคารบริการนักท่องเที่ยวและทางเดินชมธรรมชาติ (Walk way) พื้นที่เกาะหลาวเหลียง อุทยานแห่งชาติหมู่เกาะเภตรา อำเภอปะเหลียน โครงการก่อสร้างหอชมพะยูน อุทยานแห่งชาติหาดเจ้าไหม เป็นต้น โดยจังหวัดตรัง ได้ทำการปรับปรุงพื้นที่และทำความสะอาดสถานที่ท่องเที่ยว ด้วยการบูรณาการการดำเนินงานระหว่างส่วนราชการทั้งในระดับจังหวัด และระดับพื้นที่ร่วมกับพี่น้องประชาชนในพื้นที่แหล่งท่องเที่ยวมาอย่างต่อ เนื่อง เพื่อให้นักท่องเที่ยวมีความพึงพอใจและประทับใจ ส่งผลให้มีปริมาณนักท่องเที่ยวเพิ่มสูงขึ้นอย่างต่อเนื่อง นอกจากนี้จังหวัดตรังมีพื้นที่แหล่งท่องเที่ยวทางธรรมชาติ ที่ตั้งอยู่ในเขตพื้นที่ควบคุมรับผิดชอบของหน่วยงานสังกัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม และอยู่ภายใต้อำนาจหน้าที่ตามระเบียบกฎหมายของหน่วยงาน ประกอบด้วย กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืชกรมป่าไม้ และกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง โดยมีพื้นที่แหล่งท่องเที่ยวที่สำคัญจำนวน 16 พื้นที่ ดังนี้ อุทยานแห่งชาติหาดเจ้าไหม อุทยานแห่งชาติเขาปู่-เขาย่า อุทยานแห่งชาติหมู่เกาะเภตรา เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าเขาบรรทัด เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าเขาประ เขตห้ามล่าสัตว์ป่าหมู่เกาะลิบง เขตห้ามล่าสัตว์ป่าเขาน้ำพราย เขตห้ามล่าสัตว์ป่าคลองลำชาน วนอุทยานบ่อน้ำร้อนกันตัง วนอุทยานน้ำตกพ่าน สวนพฤกษศาสตร์ทุ่งค่ายจังหวัดตรัง สวนพฤกษศาสตร์เขาช่องจังหวัดตรัง ศูนย์ศึกษาธรรมชาติและสัตว์ป่าเขาช่องจังหวัดตรัง ศูนย์ศึกษาธรรมชาติและสัตว์ป่าเขาช่องจังหวัดตรัง ส่วนบริหารจัดการทรัพยากรป่าชายเลนที่ 3 ศูนย์อนุรักษ์ทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งที่ 6 และศูนย์นวัตกรรมอุทยานแห่งชาติและพื้นที่คุ้มครองทางทะเลจังหวัดตรัง