ข่าวเด่นจังหวัดตรัง
สำนักงานเหล่ากาชาดจังหวัดตรัง จัดโครงการบำเพ็ญประโยชน์ด้านปฐมพยาบาลด้วยจิตอาสาพร้อมคุณธรรม จริยธรรม

วันที่ 9 ก.ค. 2558 (จำนวนคนอ่าน 19 คน)
ณัฐนันท์ พีรเมธาวงศ์

ที่โรงแรมธรรมรินทร์ธนา อ.เมืองตรัง นายสมศักดิ์ ปะริสุทโธ เหมทานนท์ ผู้ว่าราชการจังหวัดตรัง เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการบำเพ็ญประโยชน์ด้านปฐมพยาบาลด้วยจิตอาสาพร้อมคุณธรรม จริยธรรม สำนักงานเหล่ากาชาดจังหวัดตรังได้ร่วมดำเนินภารกิจอันสำคัญยิ่ง โดยดำเนินรอยตามพระราชภารกิของสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี อุปนายิกา ผู้อำนวยการสภากาชาดไทย ที่ทรงบำเพ็ญพระราชกรณียกิจเพื่อการบำบัดทุกข์ บำรุงสุขแก่เพื่อนมนุษย์เป็นพระจริยวัตรที่ปฏิบัติด้วยความมุ่งมั่น ด้วยพระทัยที่เปี่ยมล้นของความเสียสละ ซึ่งพวกเราทุกคนจะเห็นหรือรับทราบข่าวของพระองค์ท่านมาโดยตลอด และภารกิจของกาชาด มิได้มีแต่เฉพาะในประเทศไทยเท่านั้น แต่ได้มีการดำเนินการภารกิจของกาชาดในประเทศต่าง ๆ กว่า 180 ประเทศทั่วโลก เพื่อการช่วยเหลือเพื่อนมนุษย์ผู้ตกทุกข์ได้ยากจากภัยสงคราม ภัยธรรมชาติต่าง ๆ กาชาดทุกประเทศจะให้ความร่วมมือช่วยเหลือซึ่งกันและกัน เพื่อให้เกิดสันติสุขแก่มวลมนุษย์ทั่วโลก อาสายุวกาชาดทุกคนจงมีความภาคภูมิใจเมื่อได้มีโอกาสเข้าร่วมในกิจการ ซึ่งมีความสำคัญระดับชาติ และระดับนานาชาติ ซึ่งในการจัดโครงการดังกล่าว มีวัตถุประสงค์เพื่อเพิ่มพูนความรู้ ความชำนาญ ซึ่งจะได้นำไปใช้ประโยชน์ ตลอดทั้งเผยแพร่ความรู้ให้ผู้อื่นได้ทราบ และร่วมกิจกรรมของกาชาด ยุวกาชาด ด้วยความเข้าใจที่ถูกต้อง เพื่อร่วมภารกิจสภากาชาดไทยอย่างต่อเนื่องต่อไป