ข่าวเด่นจังหวัดตรัง
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดตรง จัดประชุมและอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อจัดทำแผนบูรณาการปฎิวัติซ้อนน้ำมันทอดซ้ำ ในพื้นที่ 14 จังหวัดภาคใต้

วันที่ 9 ก.ค. 2558 (จำนวนคนอ่าน 20 คน)
ณัฐนันท์ พีรเมธาวงศ์

ที่โรงแรมธรรมรินทร์ธนา อ.เมืองตรัง รองศาสตราจารย์ เภสัชกร ดร.วิทยา กุลสมบูรณ์ ผู้จัดการแผนงานพัฒนาวิชาการและกลไกคุ้มครองผู้บริโภคด้านสุขภาพ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ เป็นประธานในพิธีเปิดการประชุมและอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อจัดทำแผนบูรณาการปฎิวัติซ้อนน้ำมันทอดซ้ำ ในพื้นที่ 14 จังหวัดภาคใต้ โดยมี นายแพทย์วิฑูรย์ เหลืองดิลก นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดตรัง กล่าวรายงาน สืบเนื่องจากคณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบให้มติสมัชชาสุขภาพแห่งชาติ ครั้งที่ 4 พ.ศ.2555 เรื่อง ความปลอดภัยทางอาหาร : การจัดการน้ำมันทอดซ้ำเสื่อมสภาพ เป็นวาระแห่งชาติ เพื่อสร้างความตระหนักแก่ประชาชน ผู้บริโภค ผู้ประกอบการ และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทุกระดับ ในการรับรู้เรื่องพิษภัยอันตรายที่เกิดจากการบริโภคน้ำมันทอดอาหารที่เสื่อมคุณภาพ จนถึงปัจจุบัน การจัดการปัญหาน้ำมันทอดซ้ำเสื่อมสภาพก็ยังคงเป็นประเด็นหนึ่งในนโยบายของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขเรื่อง "สร้างเสริมสุขภาพและคุณภาพชีวิตของประชากรไทยตลอดช่วงชีวิต ด้านโภชนาการและอาหารปลอดภัย” ซึ่งการส่งเสริมให้ผู้บริโภคและผู้ปรกอบการมีความรู้ ความเข้าใจในเรื่องอันตรายจากการใช้น้ำมันทอดซ้ำเสื่อมสภาพ สามารถเลือกชนิดของน้ำมันได้อย่างถูกต้อง เพื่อลดโอกาสเสี่ยงต่อการเกิดโรคหัวใจ โรคหลอดเลือด โรคความดันโลหิตสูง และโรคมะเร็ง ซึ่งโรคทั้งหมดนี้มีอัตราป่วยเพิ่มขึ้นทุกปีและเป็นสาเหตุการตายอันดับต้นของประเทศ ดังนั้นการส่งเสริมให้ผู้บริโภคมีความตื่นตัวในการป้องกันตนเองจากภัยร้ายของน้ำมันทอดซ้ำเสื่อมสภาพจึงมีความสำคัญ การจัดทำแผนบูรณาการปฏิวัติซ้อนน้ำมันทอดซ้ำ ร่วมกันของเครือข่ายคุ้มครองผู้บริโภค 14 จังหวัดภาคใต้ในวันนี้ จะเป็นการส่งเสริมให้การจัดการปัญหาน้ำมันทอดซ้ำเสื่อมสภาพในพื้นที่ภาคใต้ มีประสิทธิภาพ มีความเข้มแข็ง เป็นไปในทิศทางเดียวกัน และเพื่อการแก้ปัญหาอย่างยั่งยืนโดยยึดสุขภาพของประชาชนเป็นสำคัญ