ข่าวเด่นจังหวัดตรัง
นายกเทศมนตรีตำบลโคกหล่อ พร้อมด้วยคณะผู้บริหารและเจ้าหน้าที่ลงพื้นที่ออกเยี่ยมผู้ป่วยติดเตียง และผู้พิการ

วันที่ 9 ก.ค. 2558 (จำนวนคนอ่าน 27 คน)
ณัฐนันท์ พีรเมธาวงศ์

นายธนกฤต ภูมิมาตร นายกเทศมนตรีตำบลโคกหล่อ พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาฯ และเจ้าหน้าที่งานพัฒนาชุมชน ลงพื้นที่ออกเยี่ยมผู้ป่วยติดเตียงและผู้พิการ ในเขตพื้นที่ตําบลโคกหล่อ พร้อมมอบถุงยังชีพ เพื่อช่วยให้ผู้ป่วยและครอบครัวมีคุณภาพชีวิตที่ดีและสามารถดูแลตัวเองได้ สำหรับการเยี่ยมผู้ป่วยในเขตพื้นที่ตําบลโคกหล่อในครั้งนี้ ได้เห็นถึงการดูแลและการแบ่งปันความรักของคนในครอบครัวของผู้ป่วยที่คอยดูแล เอาใจใส่อย่างใกล้ชิด ทําให้ผู้ป่วยมีกําลังใจในการต่อสู้ที่ทําให้ตนเองมีอาการดีขึ้นและไม่ ย่อท้อต่ออุปสรรค เพื่อสร้างจิตสํานึกให้มีความเอื้ออาทรกับชุมชนและสร้างคุณธรรมให้เกิดขึ้นภายในชุมชน