ข่าวเด่นจังหวัดตรัง
ผู้ว่าฯ ตรัง รับนโยบายใช้กลไกประชารัฐ แก้ปัญหาทุจริตคอร์รัปชั่น สร้าง “จังหวัด-อำเภอ-องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ใสสะอาด” พร้อมประกาศสัตยาบันร่วมกันทั่วประเทศ 4 กันยายน 2559

วันที่ 12 ก.ค. 2559 (จำนวนคนอ่าน 36 คน)
ณัฐนันท์ พีรเมธาวงศ์

นายเดชรัฐ สิมศิริ ผู้ว่าราชการจังหวัดตรัง เปิดเผยว่า ตามที่กระทรวงมหาดไทยได้ประกาศวาระ "มหาดไทยใสสะอาด” เพื่อป้องกันและปราบปรามการทุจริต ส่งเสริมการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดีมีธรรมาภิบาล โดยยึดถือเป็นนโยบายเน้นหนักที่ทุกส่วนราชการในสังกัดต้องดำเนินการอย่างจริงจัง ซึ่งในปี 2559 กระทรวงมหาดไทย ได้กำหนด RoadMap การทำงานโดยเน้นพัฒนาระบบบริหารราชการและสร้างกลไกป้องกันการทุจริตที่เข้มแข็ง ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของเครือข่ายป้องกันและปราบปรามการทุจริต ดังนั้น เพื่อสร้างความร่วมมือในการป้องกันและปราบปรามการทุจริตจากการจัดซื้อจัดจ้างและการจัดทำโครงสร้างพื้นฐาน รวมทั้งเพื่อให้การบริหารจัดการแผนงาน/โครงการ/งบประมาณ ในความรับผิดชอบของทุกหน่วยงานในสังกัดของกระทรวงมหาดไทย เป็นไปด้วยความโปร่งใสและปราศจากการทุจริต กระทรวงมหาดไทยจึงได้สั่งการให้ผู้ว่าราชการจังหวัดทุกจังหวัด ส่งเสริมการมีส่วนร่วมในการป้องกันการทุจริตโดยใช้กลไก "ประชารัฐ” สนับสนุนให้มี "จังหวัดใสสะอาด อำเภอใสสะอาด และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นใสสะอาด” ดำเนินการสร้างการมีส่วนร่วมของสาธารณะ (Public Participation) เชิญภาคีภาครัฐ ภาคประชาสังคม และภาคธุรกิจเอกชน ร่วมพูดคุยหารือ แสดงความคิดเห็น เพื่อกำหนดแนวทางในการบริหารจัดการแผนงาน/โครงการ/งบประมาณตามแผนพัฒนาจังหวัด แผนพัฒนาอำเภอ แผนพัฒนาท้องถิ่น และแผนพัฒนาท้องที่ให้เป็นไปด้วยความสุจริต โปร่งใส เป็นธรรม ปราศจากการฮั้วประมูลในทุกกรณี โดยนำเข้าสู่การพิจารณาในการประชุมคณะกรรมการร่วมเพื่อป้องกันและปราบปรามการทุจริตจังหวัด และคณะกรรมการร่วมภาครัฐและภาคเอกชน เพื่อแก้ไขปัญหาทางเศรษฐกิจจังหวัด (กรอ.จังหวัด) เริ่มดำเนินการในเดือนกรกฎาคม-สิงหาคม 2559 และจัดพิธีลงนามสัตยาบันในวันอาทิตย์ที่ 4 กันยายน 2559 พร้อมกันทั่วประเทศ เพื่อประกาศเจตนารมณ์ร่วมกันว่าทุกฝ่ายจะเข้ามามีส่วนร่วมในการป้องกันและปราบปรามการทุจริต เพื่อร่วมกันสร้าง "จังหวัดใสสะอาด อำเภอใสสะอาด และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นใสสะอาด”