ข่าวเด่นจังหวัดตรัง
เกษตรและสหกรณ์จังหวัดตรัง จัดอบรมโรงเรียนเครือข่าย โครงการเกษตรเพื่ออาหารกลางวันในโรงเรียน ตามแนวพระราชดำริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ณ ศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงบ้านหนำควาย ต.นาท่ามเหนือ

วันที่ 12 ก.ค. 2559 (จำนวนคนอ่าน 43 คน)
ณัฐนันท์ พีรเมธาวงศ์

ที่ ศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงบ้านหนำควาย จังหวัดตรัง ต.นาท่ามเหนือ อ.เมืองตรัง จ.ตรัง นายบุญเจือ สมทิพย์ เกษตรและสหกรณ์จังหวัดตรัง เป็นประธานในพิธีเปิดการอบรมนักเรียนแกนนำและครูพี่เลี้ยงโรงเรียนเครือข่าย โครงการเกษตรเพื่ออาหารกลางวันในโรงเรียน ตามแนวพระราชดำริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สำหรับการดำเนินโครงการเกษตรเพื่ออาหารกลางวันในโรงเรียนตามแนวพระราชดำริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ได้กำหนดไว้ในวาระการพัฒนาจังหวัดตรัง ในวาระที่ 2 "วาระรุกการพัฒนา” ในด้านการพัฒนาการเกษตร สหกรณ์ ปศุสัตว์ และประมง ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงโดยมีการบูรณาการดำเนินงานร่วมมือกับส่วนราชการในสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์และภาคส่วนที่เกี่ยวข้องในจังหวัดตรัง โดยได้มีขั้นตอนของการปฏิบัติงานและดำเนินการตามคู่มือของโครงการ ซึ่งได้มีการคัดเลือกโรงเรียนต้นแบบเข้าร่วมโครงการ จำนวน 25 โรงเรียน ทั้งนักเรียนและครูพี่เลี้ยงเข้ารับการอบรม ชี้แจง และศึกษาดูงาน ณ โรงเรียนต้นแบบตัวอย่าง โรงเรียน ตชด.บ้านหินจอก เมื่อวันที่ 20 มกราคม 2559 เป็นเวลาประมาณ 5 เดือนเศษ ที่ผ่านมา ซึ่งโรงเรียนต้นแบบได้ไปดำเนินการขับเคลื่อนโครงการดังกล่าวให้เป็นรูปธรรม และขยายผลการดำเนินงานไปสู่โรงเรียนเครือข่ายที่อยู่ใกล้เคียง โดยมีผู้เข้ารับการอบรมจำนวน 110 คน