ข่าวเด่นจังหวัดตรัง
เทศบาลนครตรังเปิดการอบรมจักสานตะกร้าจากเส้นพลาสติก รุ่นที่ 1 เพื่อส่งเสริมการใช้เวลาให้เกิดประโยชน์ของผู้สูงอายุ

วันที่ 12 ก.ค. 2559 (จำนวนคนอ่าน 44 คน)
ณัฐนันท์ พีรเมธาวงศ์

ที่อาคารอเนกประสงค์ ชั้น 3 เทศบาลนครตรัง นางกรรณิการ์ บัวเลิศ รองนายกเทศมนตรีนครตรัง พร้อมด้วย นายพิมล ณ นคร ที่ปรึกษานายกเทศมนตรีนครตรัง นายรณรงค์ ทรัพย์ปรุง ผู้อำนวยการกองสวัสดิการสังคม เป็นประธานและร่วมเป็นเกียรติในพิธีเปิดกิจกรรมอบรมอาชีพสำหรับผู้สูงอายุ ตามโครงการพัฒนาอาชีพเพื่อเพิ่มรายได้ให้แก่ประชาชน ประจำปี 2559 (กิจกรรมฝึกอบรมจักสานตะกร้าเส้นพลาสติก) โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อฝึกอาชีพให้แก่ผู้สูงอายุ และเพื่อให้ผู้สูงอายุได้ใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ เสริมสร้างสุขภาพจิตใจให้แข็งแรง ลดภาวะน้อยใจด้อยคุณค่าในตนเอง อีกทั้งยังเป็นการพัฒนาศักยภาพในการทำงาน เพื่อนำไปใช้สร้างรายได้ให้กับตนเอง สำหรับการฝึกอบรมกิจกรรมจักสานตะกร้าเส้นพลาสติก จะแบ่งเป็น 2 รุ่นๆละ 30 คน ในครั้งนี้เป็นการฝึกอบรมรุ่นที่ 1 ระหว่างวันที่ 11-15 กรกฎาคม 2559 และรุ่นที่2 ในวันที่ 25-29 กรกฎาคม 2559 เป็นระยะเวลา 5 วัน โดยใช้ระยะเวลาการอบรม 15 ชั่วโมง ในวันจันทร์ – วันศุกร์ เวลา 13.00-16.00 น.​