ข่าวเด่นจังหวัดตรัง
เทศบาลนครตรัง ขอเชิญชวนประชาชนร่วมสืบสานประเพณีเข้าพรรษา ประจำปี 2559

วันที่ 14 ก.ค. 2559 (จำนวนคนอ่าน 44 คน)
ณัฐนันท์ พีรเมธาวงศ์

นายเกรียงศักดิ์ รัตนสิมานนท์ รองนายกเทศมนตรีนครตรัง เปิดเผยว่าเทศบาลนครตรังเตรียมจัดกิจกรรมเนื่องในเทศกาลเข้าพรรษา ประจำปี 2559 ระหว่างวันที่ 18-19 กรกฏาคม 2559 เพื่อเป็นการบำรุงรักษาศิลปะ จารีตประเพณี ภูมิปัญญาท้องถิ่น และวัฒนธรรมท้องถิ่น ส่งเสริมให้เด็ก และเยาวชน ประชาชนได้ร่วมกันอนุรักษ์ เรียนรู้เกี่ยวกับศิลปะและพุทธประวัติของการถวายเทียนพรรษา มีความรู้ ความเข้าใจในขั้นตอนที่ถูกต้องของกิจกรรมทางพระพุทธศาสนา ส่งเสริมให้พุทธศาสนิกชนทำหน้าที่ของชาวพุทธในการสืบทอดประเพณี วัฒนธรรมของศาสนาพุทธที่มีมาตั้งแต่พุทธกาล ทั้งนี้วันเข้าพรรษา เป็นประเพณีวัฒนธรรมอันดีงามทางพระพุทธศาสนา ซึ่งพระพุทธองค์ได้ทรงกำหนดเป็นพุทธบัญญัติให้พระภิกษุสงฆ์ปฏิบัติอย่างเคร่งครัดโดยให้อยู่ประจำ ณ วัดหรือสถานที่ใดที่หนึ่งในช่วงฤดูฝน เป็นเวลา 3 เดือน หรือที่เรียกว่า "จำพรรษา” เพราะเป็นช่วงที่ลำบากในการเดินทางสั่งสอนประชาชน ทั้งเป็นช่วงฤดูการเพาะปลูกของชาวบ้าน กลัวจะเหยียบย่ำพืชของชาวบ้านทำให้เกิดความเสียหาย จึงอนุญาตให้พระภิกษุสงฆ์หยุดพักเป็นการชั่วคราว เมื่อถึงช่วงเข้าพรรษา ประชาชนจะหล่อเทียนพรรษาเพื่อถวายแก่พระสงฆ์ เพื่อใช้ประโยชน์ในช่วงเข้าพรรษา ซึ่งสมัยก่อนใช้จุดเพื่อแสงสว่าง เนื่องจากไม่มีไฟฟ้า เรียกว่า"ตามประทีป” เพื่อศึกษาหรือบำเพ็ญเพียรสมาธิในสถานที่มืด ถือว่าได้รับอานิสงส์ ทำให้เกิดความสามัคคีในหมู่คณะได้ธรรมะจากกิจกรรมและได้ทำนุบำรุงพระพุทธศาสนา ดังนั้นเทศบาลนครตรังจึงได้ร่วมกับหน่วยงาน สถานศึกษาและชุมชน ร่วมกันสืบสาน ประเพณี วัฒนธรรมอันดีงาม ทางพระพุทธศาสนาขึ้น โดยจัดให้มีกิจกรรมพิธีสมโภชเทียนพรรษา จำนวน 9 ต้น ในวันที่ 18 กรกฏาคม 2559 เวลา 18.30 น. ณ บริเวณสำนักงานเทศบาลนครตรัง และในวันที่19 กรกฏาคม 2559 จัดขบวนแห่เทียนพรรษาเวียนรอบตลาดสดเทศบาลนครตรัง ในเวลา 08.30 น. และมีพิธีถวายเทียนพรรษา เวลา 10.00 น. จำนวน 9 วัด ประกอบด้วย วัดกะพังสุรินทร์ พระอารามหลวง, วัดตันตยาภิรม พระอารามหลวง , วัดนิโครธาราม , วัดควนวิเศษ , วัดคลองน้ำเจ็ด , วัดกุฏยาราม , วัดประสิทธิชัย , วัดมัชฌิมภูมิ และวัดควนขัน อำเภอเมืองตรัง จังหวัดตรัง จึงขอเชิญชวนหน่วยงานทั้งภาครัฐและเอกชน ตลอดจนชุมชน และประชาชน ร่วมกิจกรรมงานประเพณีวันเข้าพรรษา ประจำปี 2558 ตามวันและเวลาที่กล่าวมาข้างต้น.