ข่าวเด่นจังหวัดตรัง
จังหวัดตรังจัดประชุมพิจารณากำหนดแนวทางในการบริหารจัดการแผนงาน/โครงการ/งบประมาณ ให้เป็นไปด้วยความสุจริต โปร่งใส เป็นธรรม ปราศจากการฮั้วประมูลในทุกกรณี

วันที่ 14 ก.ค. 2559 (จำนวนคนอ่าน 63 คน)
ณัฐนันท์ พีรเมธาวงศ์

นายเดชรัฐ สิมศิริ ผู้ว่าราชการจังหวัดตรัง เปิดเผยว่า ตามที่ พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรีได้แถลงนโยบายต่อสภานิติบัญญัติแห่งชาติ เมื่อวันที่ 22 กันยายน 2557 ในการส่งเสริมกาบริหารราชการแผ่นดินที่มีธรรมาภิบาล และการป้องกนปราบปรามการทุจริต และประพฤติมิชอบในภาครัฐ ด้วยการส่งเสริมและสนับสนุนภาคีองค์กรภาคเอน และเครือข่ายต่าง ๆ ที่จัดตั้งขึ้น เพื่อสอดคล้องเฝ้าระวัง ตรวจสอบเจ้าหน้าที่ของรัฐหรือต่อต้านการทุจริต และประพฤติมิชอบ นั้น ทั้งนี้เพื่อให้กลไกประชารัฐ ได้เข้ามามีส่วนร่วมในการบริหารจัดการแผนงาน/โครงการ/งบประมาณตามแผนพัฒนาจังหวัด แผนพัฒนาอำเภอ แผนพัฒนาท้องถิ่น และแผนพัฒนาท้องที่ให้เป็นไปด้วยความสุจริต โปร่งใส ปราศจากการทุจริตคอร์รัปชั่น และเพื่อร่วมกันสร้าง "จังหวัดใสสะอาด อำเภอใสสะอาด และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นใสสะอาด”อย่างยั่งยืนต่อไป จังหวัดได้กำหนดจัดการประชุมร่วมกันระหว่างคณะกรรมการร่วมเพื่อป้องกันและปราบปรามการทุจริตจังหวัดตรัง และคณะกรรมการร่วมภาครัฐและเอกชนเพื่อพัฒนาและแก้ไขปัญหาทางเศรษฐกิจจังหวัดตรัง (กรอ.จังหวัดตรัง) เพื่อพูดคุยหารือในการพิจารณากำหนดแนวทางบริหารจัดการแผนงาน/โครงการ/งบประมาณ ตามแผนพัฒนาจังหวัด แผนพัฒนาอำเภอ และแผนพัฒนาท้องที่ให้เป็นไปด้วยความสุจริต โปร่งใส เป็นธรรมปราศจากการฮั้วประมูลในทุกกรณี ในวันอังคารที่ 2 สิงหาคม 2559 เวลา 13.30 น. ณ ห้องประชุมพระยารัษฎา ศาลากลางจังหวัดตรัง ชั้น 5