ข่าวเด่นจังหวัดตรัง
เทศบาลนครตรังฝึกซ้อมแผนป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยด้านอัคคีภัยฯ

วันที่ 18 ก.ค. 2559 (จำนวนคนอ่าน 44 คน)
ณัฐนันท์ พีรเมธาวงศ์

ที่ห้องประชุม ชั้น 1 อาคารอเนกประสงค์เทศบาลนครตรัง นายสาโรช คงนคร รองนายกเทศมนตรีนครตรัง เป็นประธานเปิดโครงการซ้อมแผนป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยด้านอัคคีภัยฯ โดยมีนายรักเกียรติ ชูแสง รองปลัดเทศบาลนครตรัง กล่าวรายงาน สำหรับโครงการซ้อมแผนป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยด้านอัคคีภัยจัดขึ้นเพื่อให้พนักงานเทศบาล ลูกจ้างประจำและพนักงานจ้างในสังกัดเทศบาลนครตรัง ทุกส่วนการงาน ได้มีความรู้และทักษะทั้งภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติ รู้จักวีการป้องกันอัคคีภัย การระงับเหตุ และการหนีไฟ ได้อย่างถูกต้อง มีความสามารถในการใช้อุปกรณ์ดับเพลิง เข้าระงับเหตุเบื้องต้นได้อย่างรวดเร็วและมีประสิทธิภาพ สามารถป้องกันความสูญเสียในชีวิตและทรัพย์สิน ตลอดจนข้อมูลหลักฐาน เอกสารต่างๆของทางราชการได้ทันท่วงที หากเกิดอัคคีภัยขึ้น ซึ่งการฝึกซ้อมแผนฯครั้งนี้ในภาคทฤษฎี มีการให้ความรู้เรื่องการเกิดไฟ การหนีไฟ การใช้อุปกรณ์ดับเพลิง การบัญชาการเหตุ ณ จุดเกิดเหตุ และภาคปฏิบัติ ฝึกอบรมการดับไฟแก๊ส ไฟที่เกิดจากน้ำมัน การใช้ถังเคมีดับเพลิง การสาธิตการใช้อุปกรณ์ดับเพลิง และการฝึกซ้อมแผนโดยจำลองเหตุการณ์เพลิงไหม้ในตัวอาคารสำนักงานเทศบาลนครตรัง ทั้งนี้ผู้ประสบเหตุเพลิงไหม้ทั้งหมดจะต้องหนีไฟไปยังจุดรวมพลหน้าอาคารอเนกประสงค์เทศบาลนครตรัง และมีการลำเลียงผู้ได้รับบาดเจ็บไปส่งยังโรงพยาบาล ซึ่งการฝึกซ้อมเป็นไปอย่างเรียบร้อยตามวัตถุประสงค์ที่วางไว้