ข่าวเด่นจังหวัดตรัง
ที่จังหวัดตรังประชาชนผู้ที่มีรายได้ต่ำกว่า 1 แสนบาทต่อปี มาลงทะเบียนเพื่อสวัสดิการแห่งรัฐ ตามนโยบายของรัฐบาล

วันที่ 18 ก.ค. 2559 (จำนวนคนอ่าน 37 คน)
ณัฐนันท์ พีรเมธาวงศ์

จากการที่รัฐบาลได้มีการเปิดลงทะเบียนของผู้มีรายได้น้อยใน "โครงการลงทะเบียนเพื่อสวัสดิการแห่งรัฐ” เพื่อเป็นฐานข้อมูลสำหรับจัดสวัสดิการเพื่อช่วยเหลือผู้มีรายได้น้อยอย่างเหมาะสม โดยเบื้องต้น คาดว่าจะมีผู้มีรายได้น้อยมาลงทะเบียน 3-5 ล้านคน จากจำนวนผู้มีรายได้น้อยทั้งหมด 20 ล้านคน และมีผู้ที่ได้รับสวัสดิการของภาครัฐอยู่แล้ว 10 ล้านคน สำหรับคุณสมบัติของผู้มีสิทธิลงทะเบียน "โครงการลงทะเบียนเพื่อสวัสดิการแห่งรัฐ” จะต้องมีสัญชาติไทย อายุ 18 ปีขึ้นไป หรือเกิดก่อนวันที่ 16 สิงหาคม 2541 เป็นผู้ว่างงานหรือมีรายได้ไม่เกิน 1 แสนบาทต่อปี ตั้งแต่ปี 2558 และจะต้องเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคล เช่น รายได้การถือครองทรัพย์สิน หนี้สินคงค้าง แต่หากเป็นผู้ป่วย หรือเป็นผู้สูงอายุเกินกว่า 70 ปี หรือผู้พิการ จนไม่สามารถเดินทางไปลงทะเบียนด้วยตนเองได้ สามารถมอบอำนาจให้ไปลงทะเบียนแทนได้ แต่ต้องแสดงหลักฐาน การลงทะเบียนให้นำบัตรประจำตัวประชาชนไปลงทะเบียนที่ ธนาคารออมสิน ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร หรือ ธนาคารกรุงไทย ระหว่างวันที่ 15 กรกฎาคมถึงวันที่ 15 สิงหาคม 2559 ซึ่งยืนยันว่า จะไม่มีการเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคล ทั้งนี้ คุณสุวพร จันทร์ผ่อง ผู้จัดการธนาคารออมสิน สาขาตรัง กล่าวว่าใน "โครงการลงทะเบียนเพื่อสวัสดิการแห่งรัฐ” จะเป็นฐานข้อมูลที่สำคัญในการให้ความช่วยเหลือประชาชนที่มีรายได้ต่ำกว่า 1 แสนบาทต่อปี ซึ่งข้อมูลดังกล่าวนั้นจะมีการเปลี่ยนแปลงทุกปี ถ้าหากว่าประชาชนมีรายได้มากกว่า 1 แสนบาทต่อปี ก็ต้องออกจากระบบฐานข้อมูล การจัดเก็บข้อมูลนับว่าเป็นสิ่งที่ดีในการช่วยเหลือประชาชนและจะลดความซ้ำซ้อนในการให้ความช่วยเหลือประชาชนที่เดือดร้อน ซึ่งประชาชนเองก็ต้องการความช่วยเหลือจากรัฐบาล ซึ่งในปัจจุบันรายได้ไม่พียงพอต่อการใช้จ่าย อย่างไรก็ตามประชาชนที่มาลงทะเบียนก็ต้องบอกข้อมูลที่เป็นความจริง อย่าปิดบัง เพื่อที่ทางรัฐบาลจะได้ช่วยเหลือได้อย่างถูกต้อง ซึ่งวันนี้เป็นวันแรกของการลงทะเบียน มีประชาชนเดินทางมาลงทะเบียนอย่างต่อเนื่อง ส่วนผู้ที่พิการสามารถมอบอำนาจให้ผู้อื่นมาแจ้งแทนได้ แต่ต้องมีการรับรองจากแพทย์ยืนยัน การที่จะมีการลงทะเบียนนั้นทางธนาคารออมสินได้มีการประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนได้ทราบก่อนล่วงหน้า เพื่อให้ประชาชนเตรียมความพร้อมในการมาลงทะเบียน ส่วนทางด้านนายวิชิต ซุ่นอื้อ ผู้ช่วยผู้จัดการธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตรจังหวัดตรัง เปิดเผยว่ามีประชาชนมาลงทะเบียนที่ ธ.ก.ส.ในวัยแรกหลายรายเช่นกัน และสามารถลงทะเบียนที่ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร ใกล้บ้านของประชาชนทั้ง 14 สาขา โดยไม่ต้องเดินทางเข้ามาในตัวจังหวัดตรัง เพื่อเป็นการอำนวยความสะดวกให้กับประชาชน