ข่าวเด่นจังหวัดตรัง
องค์การบริหารส่วนจังหวัดตรัง ร่วมกับสำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดตรัง จัดโครงการประกวดบ้านเรือนน่าอยู่ หมู่บ้านสะอาด ประจำปี 2559

วันที่ 18 ก.ค. 2559 (จำนวนคนอ่าน 41 คน)
ณัฐนันท์ พีรเมธาวงศ์

นายกิจ หลีกภัย นายกองค์การบริหารส่วน จ.ตรัง นายอำเภอวังวิเศษ ได้พบปะและเยี่ยมชมบ้านเรือนชาวบ้าน ที่บ้านไสใหญ่ หมู่ที่ 7 ตำบลอ่าวตง อำเภอวังวิเศษ และบ้านหน้าเขา หมู่ที่ 4 ตำบลหนองบัว อำเภอรัษฎา ซึ่งเป็น 2 หมู่บ้านใน 10 หมู่บ้าน ที่ผ่านการคัดเลือกในรอบแรก เข้าสู่รอบสุดท้าย ตามที่องค์การบริหารส่วนจังหวัดตรัง ได้ร่วมกับสำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดตรัง จัดโครงการประกวดบ้านเรือนน่าอยู่ หมู่บ้านสะอาด ประจำปี 2559 ซึ่งปีนี้ มีหมู่บ้านสมัครเข้าร่วมการประกวด จำนวน 26 หมู่บ้าน คัดเลือกแล้วเหลือ 10 หมู่บ้านได้แก่ บ้านหน้าลา หมู่ที่7 ตำบลแหลมสอม อำเภอปะเหลียน/บ้านป่ากอ หมู่ที่ 5 ตำบลปะเหลียน อำเภอปะเหลียน/บ้านเขาหลัก หมู่ที่ 7 ตำบลน้ำผุด อำเภอเมืองตรัง/บ้านเขาโหรง หมู่ที่ 12 ตำบล อำเภอเมืองตรัง/ บ้านปากคลอง หมู่ที่ 4 ตำบลหนองบ่อ อำเภอย่านตาขาว/บ้านคลองคุ้ย หมู่ที่ 3 ตำบลปากแจ่ม อำเภอห้วยยอด / บ้านไสใหญ่ หมู่ที่ 7 ตำบลอ่าวตง อำเภอวังวิเศษ /บ้านหน้าเขา หมู่ที่ 4 ตำบลหนองบัว อำเภอรัษฎา /บ้านลำปลอก หมู่ที่ 6 ตำบลปะเหลียน อำเภอปะเหลียน และบ้านโคกไม้ไผ่ หมู่ที่ 4 ตำบลนาบินหลา อำเภอเมืองตรัง และอยู่ในช่วงที่คณะกรรมการตัดสินการประกวดฯได้พิจารณารอบสุดท้าย ก่อนประกาศผลและรับโล่รางวัลพร้อมเงินสดจากองค์การบริหารส่วนจังหวัดตรังต่อไป สำหรับประกวดหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียง "อยู่เย็น เป็นสุข” กิจกรรมพัฒนาชุมชนดีเด่น และการประกวดบ้านเรือนน่าอยู่ หมู่บ้านสะอาด จัดขึ้นโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างขวัญกําลังใจ และยกย่องหมู่บ้านที่มีกิจกรรมการพัฒนาหมู่บ้าน สภาพแวดล้อมชุมชน และสภาพครัวเรือน สะอาด สวยงามน่าอยู่ และบุคคลในครัวเรือนน้อมนําปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงไปใช้ในการดําเนินชีวิต รวมทั้งมีกิจกรรมด้านความเข้มแข็งชุมชนที่สามารถเป็นต้นแบบของหมู่บ้านอื่นได้