ข่าวเด่นจังหวัดตรัง
จังหวัดตรังออกปฏิบัติหน่วยแพทย์เคลื่อนที่ พอ.สว. และจัดพิธีถวายราชสดุดี เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี

วันที่ 18 ก.ค. 2559 (จำนวนคนอ่าน 30 คน)
ณัฐนันท์ พีรเมธาวงศ์

ที่โรงเรียนบ้านมดตะนอย หมู่ 3 ต.เกาะลิบง อ.กันตัง จ.ตรัง นายเดชรัฐ สิมศิริ ผู้ว่าราชการจังหวัดตรัง เป็นประธานในการออกปฏิบัติหน่วยแพทย์เคลื่อนที่ พอ.สว.และเป็นประธานในพิธีถวายราชสดุดี เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี หน่วยแพทย์อาสาสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี (พอ.สว.) เป็นหน่วยแพทย์ ที่สมเด็จพระศรีนครินทรา บรมราชชนนี ทรงก่อตั้งขึ้นเมื่อ พ.ศ.2512 ปฎิบัติงานโดยอาสาสมัคร ประกอบด้วย แพทย์ ทันตแพทย์ เภสัชกร พยาบาล เจ้าหน้าที่สาธารณสุข ออกให้บริการรักษาพยาบาลประชาชนในพื้นที่ทุรกันดาร ดำเนินการให้ความช่วยเหลือในด้านการแพทย์และสาธารณสุข พระองค์ฯ ทรงเล็งเห็นว่าการดำเนินการให้ความช่วยเหลือประชาชนในด้านการแพทย์และสาธารณสุขประสบผล และให้คุณประโยชน์อย่างมากแก่ประชาชน จึงทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อม พระราชทานทุนทรัพย์ส่วนพระองค์จำนวนหนึ่งล้านบาท จดทะเบียนตั้งเป็น "มูลนิธิแพทย์อาสาสมเด็จพระศรีนครินทรา บรมราชชนนี (พอ.สว.)" เมื่อวันที่ 21 พฤษภาคม 2517 โดยพระองค์ เป็นองค์นายิกากิตติมศักดิ์ และทรงปฏิบัติ พระราชกรณียกิจนี้ จวบจนเสด็จสวรรคต เมื่อวันที่ 18 กรกฎาคม 2538 โดยในวันนี้ ได้จัดหน่วยแพทย์ พอ.สว.ให้บริการตรวจโรคทั่วไป บริการแพทย์แผนไทย ตรวจรักษา ทันตกรรม ให้คำปรึกษาด้านสุขภาพ บริการตัดผมจากวิทยาลัยสารพัดช่าง และมีการให้บริการด้านสังคมโดยเหล่ากาชาดจังหวัดตรังอีกด้วย