ข่าวเด่นจังหวัดตรัง
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย วิทยาเขตตรัง จัดโครงการ “พัฒนาผลิตภัณฑ์เครื่องแกงตำมือบ้านโต๊ะบัน”

วันที่ 19 ก.ค. 2559 (จำนวนคนอ่าน 96 คน)
ณัฐนันท์ พีรเมธาวงศ์

"เครื่องแกง” เป็นวัตถุดิบสำคัญสำหรับการปรุงอาหารประเภทแกง ซึ่งเครื่องแกงแต่ละประเภทจะมีกระบวนการทำและส่วนผสมแตกต่างกัน มีรสชาติ เผ็ด เค็ม หวาน แตกต่างกันออกไปตามลักษณะของส่วนผสมและการปรุงอาหารแต่ละประเภท เครื่องแกงตำมือบ้านโต๊ะบัน เป็นการรวมกลุ่มของสตรีแม่บ้าน ได้จัดตั้งขึ้นเพื่อลดภาวะว่างงานและเพื่อเป็นการเพิ่มรายได้ให้กับสมาชิกในชุมชน ตั้งอยู่ ต.บ่อหิน อ.สิเกา จ.ตรัง มีผลิตภัณฑ์เครื่องแกงอยู่ 3 ประเภท ได้แก่ เครื่องแกงส้ม เครื่องแกงกะทิ และเครื่องแกงพริก การผลิตเครื่องแกงตำมือนั้น ขึ้นอยู่กับความต้องการของกลุ่มลูกค้าว่ามีความต้องการแค่ไหนและหากไม่มีความต้องการก็จะไม่มีการผลิตเกิดขึ้น จากการดำเนินงานได้ประสบกับปัญหาการควบคุมมาตรฐานสินค้าอันเนื่องมาจากกระบวนการทางการผลิต ทำให้ผลิตภัณฑ์ที่ได้ไม่สามารถเก็บไว้ได้นาน เน่าเสียได้ง่าย และบรรจุภัณฑ์ยังไม่สวยงามไม่เป็นเอกลักษณ์ ไม่เป็นที่ดึงดูดความสนใจของผู้บริโภค รวมไปถึงความหลากหลายของผลิตภัณฑ์ที่มีน้อย คลินิกเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย วิทยาเขตตรัง โดย ผศ.ว่าที่พันตรีดำรงค์ โลหะลักษณาเดช ผู้จัดการคลินิกเทคโนโลยี พร้อมด้วยทีมที่ปรึกษา จึงได้ดำเนินโครงการการพัฒนามาตรฐานการผลิต บรรจุภัณฑ์และพัฒนาผลิตภัณฑ์เครื่องแกงตำมือบ้านโต๊ะบัน เพื่อพัฒนาผลิตภัณฑ์เครื่องแกงตำมือให้มีความหลากหลายชนิด โดยการแนะนำ ถ่ายทอดกรรมวิธีการผลิตซึ่งเดิมมีเครื่องแกง 3 ชนิด ได้มีการถ่ายทอดกรรมวิธีการผลิตเพิ่มเติมอาทิ เครื่องแกงเนื้อ และเครื่องแกงแพะ เป็นต้น พัฒนาการออกแบบบรรจุภัณฑ์ และการยืดอายุการเก็บรักษาผลิตภัณฑ์เครื่องแกงตำมือ นอกจากนี้ คลินิกเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย วิทยาเขตตรังได้ถ่ายทอดเทคโนโลยีกรรมวิธีการผลิตรวมถึงพัฒนาและออกแบบกระบวนการผลิตเพื่อรองรับมาตรฐานการผลิต อย. ฮาลาล และมผช.โดยการให้คำปรึกษาและแนะนำด้านกระบวนการผลิตที่ถูกสุขลักษณะและการตรวจสอบคุณภาพผลิตภัณฑ์ รวมทั้งให้คำปรึกษาเพื่อเข้าสู่กระบวนการรับรองมาตรฐาน มผช. และ อย. สำหรับผลิตภัณฑ์เดิมและผลิตภัณฑ์ใหม่ และการขึ้นทะเบียนกิจกรรมOTOP เพื่อสามารถพัฒนาเป็นสินค้าโอทอปได้ในอนาคต