ข่าวเด่นจังหวัดตรัง
จังหวัดตรัง และเทศบาลนครตรังจัดกิจกรรม ส่งเสริมพระพุทธศาสนาเนื่องในวันเข้าพรรษา โดยการจัดสมโภชเทียนพรรษา และนำเทียนพรรษาไปถวายวัดที่อยู่ในเขตเทศบาลนครตรัง จำนวน 9 วัด

วันที่ 19 ก.ค. 2559 (จำนวนคนอ่าน 30 คน)
ณัฐนันท์ พีรเมธาวงศ์

ที่เทศบาลนครตรัง จังหวัดตรัง นายเกรียงศักดิ์ รัตนสิมานนท์ รองนายกเทศมนตรีนครตรัง รักษาราชการแทนนายกเทศมนตรีนครตรัง เป็นประธานในพิธีสมโภชเทียนพรรษาและผ้าอาบน้ำฝน ที่จัดขึ้นโดยเทศบาลนครตรัง การสมโภชเทียนพรรษาเป็นอีกกิจกรรมหนึ่งที่พุทธศาสนิกชนได้ยึดถือและสืบทอดกันมาแต่ครั้งโบราณ ทั้งนี้ทางเทศบาลนครตรังและจังหวัดตรัง ได้จัดต้นเทียนพรรษาทั้งหมด 9 ต้น เพื่อนำไปถวายวัด จำนวน 9 วัด ในเขตเทศบาลนครตรัง ทั้งนี้วันเข้าพรรษา เป็นประเพณีวัฒนธรรมอันดีงามทางพระพุทธศาสนา ซึ่งพระพุทธองค์ได้ทรงกำหนดเป็นพุทธบัญญัติให้พระภิกษุสงฆ์ปฏิบัติอย่างเคร่งครัดโดยให้อยู่ประจำ ณ วัดหรือสถานที่ใดที่หนึ่งในช่วงฤดูฝน เป็นเวลา 3 เดือน หรือที่เรียกว่า "จำพรรษา” เพราะเป็นช่วงที่ลำบากในการเดินทางสั่งสอนประชาชน ทั้งเป็นช่วงฤดูการเพาะปลูกของชาวบ้าน กลัวจะเหยียบย่ำพืชของชาวบ้านทำให้เกิดความเสียหาย จึงอนุญาตให้พระภิกษุสงฆ์หยุดพักเป็นการชั่วคราว เมื่อถึงช่วงเข้าพรรษา ประชาชนจะหล่อเทียนพรรษาเพื่อถวายแก่พระสงฆ์ เพื่อใช้ประโยชน์ในช่วงเข้าพรรษา ซึ่งสมัยก่อนใช้จุดเพื่อแสงสว่าง เนื่องจากไม่มีไฟฟ้า เรียกว่า "ตามประทีป” เพื่อศึกษาหรือบำเพ็ญเพียรสมาธิในสถานที่มืด ถือว่าได้รับอานิสงส์ ทำให้เกิดความสามัคคีในหมู่คณะได้ธรรมะจากกิจกรรมและได้ทำนุบำรุงพระพุทธศาสนา โดยในวันที่ 19 กรกฎาคม จะมีพิธีถวายเทียนพรรษากับวัดต่างๆในเขตเทศบาลนครตรัง