หน้าหลัก >> ข่าวเด่นจังหวัดตรัง
วันที่ : ถึงวันที่ :
คำค้น :
เฉพาะหมวดข่าวเด่นจังหวัดตรัง ข่าว/บทความทั้งหมด

ข่าวเด่นจังหวัดตรัง

วัฒนธรรมจังหวัดตรังจัดกิจกรรมโครงการศูนย์ศึกษาพระพุทธศาสนาวันอาทิตย์รวมใจภักดิ์ รักษ์วัฒนธรรมไทย ก้าวสู่วิถีชีวิตใหม่ เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมชนนีพันปีหลวง ปีงบประมาณ 2563 (24/08/2020)
อ่าน 0 ครั้ง
เกษตรจังหวัดตรังจัดงานประชาสัมพันธ์ส่งเสริมความเป็นอัตลักษณ์ของผลไม้จังหวัดตรัง “ลางสาดร้อยปีและของดีนาข้าวเสีย” (24/08/2020)
อ่าน 0 ครั้ง
แขวงทางหลวงตรังจัดกิจกรรมปลูกต้นไม้และปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติฯเนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก ภายใต้ชื่อ “รวมใจไทย ปลูกต้นไม้เพื่อแผ่นดิน”สืบสาน 100 ล้านต้น (20/08/2020)
อ่าน 0 ครั้ง
รองอธิบดีกรมราชทัณฑ์ ลงพื้นที่ปลูกต้นข้าว (นาโยน) ตามโครงการ (โคก หนอง นาโมเดล) เพาะกล้าวันแม่ เก็บเกี่ยววันพ่อ (20/08/2020)
อ่าน 0 ครั้ง
ผู้ตรวจราชการสำนักนายกรัฐมนตรี เขตตรวจราชการที่ 6 ลงพื้นที่จังหวัดตรัง ตรวจราชการตามแผนการตรวจราชการแบบบูรณาการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 รอบที่ 2 (20/08/2020)
อ่าน 0 ครั้ง
จังหวัดตรังขับเคลื่อนโครงการน้ำพระทัยพระราชทานส่วนภูมิภาค สภาสังคมสงเคราะห์ฯ 76 จังหวัด ประจำปี 2563 เพื่อเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง (19/08/2020)
อ่าน 0 ครั้ง
สำนักงานสถิติจังหวัดตรังรายงานผลการวิเคราะห์สถานการณ์แรงงานนอกระบบ แรงงานสูงอายุและแรงงานพิการ จังหวัดตรัง (19/08/2020)
อ่าน 0 ครั้ง
แรงงานจังหวัดตรังขับเคลื่อนแผนปฏิบัติการส่งเสริมคุ้มครองและพัฒนาแรงงานนอกระบบจังหวัดตรังไปสู่การปฏิบัติในปีงบประมาณ 2563 (19/08/2020)
อ่าน 0 ครั้ง
ผู้ตรวจราชการกระทรวงคมนาคมลงพื้นที่สำรวจแนวเส้นทางการเดินเรือท่องเที่ยวฝั่งทะเลอันดามันในพื้นที่จังหวัดตรังและจังหวัดสตูล (19/08/2020)
อ่าน 0 ครั้ง
องค์การบริหารส่วนตำบลหาดสำราญ จัดอบรมชุดปฏิบัติการจิตอาสาภัยพิบัติ ประจำองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (17/08/2020)
อ่าน 0 ครั้ง
ผู้ว่าฯ ตรัง มอบนโยบายและซักซ้อมแนวทางปฏิบัติในการจัดทำแผนพัฒนาจังหวัดตรัง พ.ศ.2561-2565 และแผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 (17/08/2020)
อ่าน 0 ครั้ง
สำนักงานธนารักษ์พื้นที่ตรัง ประชุมคณะอนุกรรมการประจำจังหวัดตรัง ครั้งที่ 3/2563 (17/08/2020)
อ่าน 0 ครั้ง
สำนักงานทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งที่ 7 จัดกิจกรรมอนุรักษ์และฟื้นฟูทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง พัฒนากลไก และเพิ่มศักยภาพในการบริหารจัดการพะยูน (รำลึกมาเรียม ๑ ปี ) (17/08/2020)
อ่าน 0 ครั้ง
สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดตรัง ประชุมคณะอนุกรรมการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการประจำจังหวัดตรัง (17/08/2020)
อ่าน 0 ครั้ง
ผู้ว่า ฯ ตรัง มอบเครื่องหมาย "รักษาดินแดนยิ่งชีพ" แก่ผู้ทำคุณประโยชน์ต่อกิจการกองอาสารักษาดินแดน (17/08/2020)
อ่าน 0 ครั้ง
รองผู้ว่าฯ ตรัง ประชุมคณะกรรมการกำกับดูแลโครงการเพิ่มขีดความสามารถด้านการผลิตและการตลาดกุ้งทะเล เพื่อการบริโภคภายในประเทศ ปี 2561 ระดับจังหวัด ครั้งที่ 2/2563 (14/08/2020)
อ่าน 0 ครั้ง
รองผู้ว่าฯ ตรัง ปล่อยขบวนรถรณรงค์ “รวมพลังพลเมืองตื่นรู้ ช่วยชาติสู้ภัยโควิด 19” (14/08/2020)
อ่าน 0 ครั้ง
ปศุสัตว์จังหวัดตรัง กำหนดขยายเขตท้องที่ทำการฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าให้แก่สัตว์ควบคุมโดยไม่เสียค่าธรรมเนียม (14/08/2020)
อ่าน 0 ครั้ง
จังหวัดตรังพิจารณาคัดเลือกแหล่งมรดกทางวัฒนธรรม (14/08/2020)
อ่าน 0 ครั้ง
รองผู้ว่าฯ ตรัง ประชุมคณะกรรมการให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติจังหวัด ก.ช.ภ.จ. ครั้งที่ 2/2563 (13/08/2020)
อ่าน 0 ครั้ง

หน้า : << ก่อนหน้า 1 2 3 4 5 6 [7] 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 231 232 233 234 235 236 237 238 239 240 241 242 243 244 245 246 247 248 249 250 251 252 253 254 255 256 257 258 259 260 261 262 263 264 265 266 267 268 269 270 271 272 273 274 275 276 277 278 279 280 281 282 283 284 285 286 287 288 289 290 291 292 293 294 295 296 297 298 299 300 301 302 303 304 305 306 307 308 309 310 311 312 313 314 315 316 317 318 319 320 321 322 323 324 325 326 327 328 329 330 331 332 333 334 335 336 337 338 339 340 341 342 343 344 345 346 347 348 349 350 351 352 353 354 355 356 357 358 359 360 361 362 363 364 365 366 367 368 369 370 371 372 373 374 375 376 377 378 379 380 381 382 383 384 385 386 387 388 389 390 391 392 393 394 395 396 397 398 399 400 401 402 403 404 405 406 407 408 409 410 411 412 413 414 415 416 417 418 419 420 421 422 423 424 425 426 427 428 429 430 431 432 433 434 435 436 437 438 439 440 441 442 443 444 445 446 447 448 449 450 451 452 453 454 455 456 457 458 459 460 461 462 463 464 465 466 467 468 ถัดไป>>