หน้าหลัก >> ข่าวเด่นจังหวัดตรัง
วันที่ : ถึงวันที่ :
คำค้น :
เฉพาะหมวดข่าวเด่นจังหวัดตรัง ข่าว/บทความทั้งหมด

ข่าวเด่นจังหวัดตรัง

ผู้ว่าฯ ตรัง รับมอบผลิตภัณฑ์ให้แก่ศาลเจ้าเพื่อสนับสนุนงานประเพณีถือศีลกินเจ จ.ตรัง (30/09/2016)
อ่าน 57 ครั้ง
ผู้ว่าฯ ตรัง เปิดป้ายหมู่บ้าน OTOP เพื่อการท่องเที่ยวบ้านควนสวรรค์ ตามโครงการพัฒนาหมู่บ้าน OTOP เพื่อการท่องเที่ยว (30/09/2016)
อ่าน 88 ครั้ง
การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดตรัง ร่วมกับสถาบันอาชีวศึกษา กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย จัดอบรมโครงการ ชุมชนปลอดภัยใช้ไฟ PEA เพื่อสร้างองค์ความรู้ในการตรวจสอบ ปรับปรุงและแก้ไขระบบไฟฟ้า ในการลดอุบัติภัยจากการใช้ไฟฟ้า (29/09/2016)
อ่าน 77 ครั้ง
บริษัทกลางคุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถ จำกัด จัดประชุมโครงการเวทีถนนปลอดภัย ทบทวนแผนปี 2558-2559 และจัดทำแผนปฏิบัติการด้านความปลอดภัยทางถนนจังหวัดตรัง พ.ศ.2560 (29/09/2016)
อ่าน 45 ครั้ง
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตรัง เขต 1 จัดประชุมสัมมนาขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ และนโยบายเร่งด่วนของกระทรวงศึกษาธิการสู่การปฏิบัติ (29/09/2016)
อ่าน 45 ครั้ง
ตำรวจท่องเที่ยวตรัง จัดอบรมอาสาสมัครตาสับปะรดสร้างความเชื่อมั่นให้แก่นักท่องเที่ยวหลังเกิดเหตุความไม่สงบในพื้นที่ (28/09/2016)
อ่าน 453 ครั้ง
ผู้ว่าฯ ตรังมอบประกาศเกียรติคุณโครงการพัฒนาชุมชนใสสะอาด ประจำปีงบประมาณ 2559 (28/09/2016)
อ่าน 90 ครั้ง
เทศบาลนครตรังติดตามความคืบหน้าการแก้ไขคุณภาพสระว่ายน้ำ สนามกีฬาเทศบาลนครตรัง 2 (ทุ่งแจ้ง) (28/09/2016)
อ่าน 95 ครั้ง
เทศบาลนครตรังมอบเงินรางวัลและกล่าวให้โอวาทนักเรียนตามโครงการส่งเสริมอัจฉริยภาพและนวัตกรรมการเรียนรู้แก่นักเรียน (28/09/2016)
อ่าน 31 ครั้ง
สำนักงานเหล่ากาชาดจังหวัดตรังมอบทุนการศึกษาเพื่อผู้ด้อยโอกาสในภาวะวิกฤติเศรษฐกิจ (28/09/2016)
อ่าน 34 ครั้ง
ศาลเจ้าในจังหวัดตรัง เตรียมความพร้อมในการจัดงานปะเพณีถือศีลกินเจ ซึ่งเป็นประเพณีที่เก่าแก่ที่มีอายุกว่า 100 ปี (28/09/2016)
อ่าน 64 ครั้ง
ผู้ว่าฯ ตรัง มอบประกาศเกียรติคุณให้แก่สถานประกอบกิจการที่แสดงความมุ่งมั่นในการนำหลักการแนวปฏิบัติการใช้แรงงานที่ดี (Good Labour Practices : GLP) ไปใช้ในการบริหารจัดการด้านแรงงาน (28/09/2016)
อ่าน 39 ครั้ง
ปภ.ตรัง บูรณาการความร่วมมือหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทั้งภาครัฐ ภาคเอกชน และประชาชนในรูปแบบ “ประชารัฐ”เตรียมพร้อมป้องกันและระงับการเกิดอัคคีภัย เพื่อเป็นการลดความเสี่ยงและป้องกันการเกิดอัคคีภัย (26/09/2016)
อ่าน 51 ครั้ง
จากการที่ลมมรสุมพัดผ่าน ส่งผลให้เกิดภาวะฝนตกและคลื่นลมแรงในทะเลตรัง สร้างความเดือดร้อนให้กับประชาชน ทำให้นักท่องเที่ยวที่เดินทางมาท่องเที่ยวต่างพากันไปท่องเที่ยวยังแหล่งท่องเที่ยวทางบกแทน (26/09/2016)
อ่าน 43 ครั้ง
เทศบาลนครตรังประชุมสภาเทศบาล สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 3 ประจำปี 2559 สภาฯเห็นชอบให้ตราเทศบัญญัติ เรื่อง การควบคุมการเลี้ยงสัตว์หรือปล่อยสัตว์ (26/09/2016)
อ่าน 37 ครั้ง
เทศบาลนครตรัง ขอเชิญเจ้าบ้านหรือบุคคลที่อาศัยอยู่ในบ้าน ดำเนินการแก้ไขเปลี่ยนแปลงชื่อชุมชนในสำเนาทะเบียนบ้าน (19/09/2016)
อ่าน 108 ครั้ง
ชลประทานตรัง เตรียมพร้อมรับมือในการช่วยเหลือประชาชนในช่วงมรสุม และยืนยันว่าสถานการณ์น้ำยังอยู่ในสภาวะปกติ ประชาชนไม่ได้รับความเดือดร้อนแต่อย่างใด (19/09/2016)
อ่าน 58 ครั้ง
จังหวัดตรังจัดโครงการปลูกต้นไม้ เลียบคลองชลประทาน เพื่อคืนความอุดมสมบูรณ์คือสู่ธรรมชาติ และสนองกระแสพระราชดำรัสสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถ (19/09/2016)
อ่าน 59 ครั้ง
ขนส่งจังหวัดตรังพิจารณาคัดเลือกตำบลที่มีผลงาน ตามโครงการบูรณาการด้านความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนนสู่อำเภอต้นแบบอย่างยั่งยืน (18/09/2016)
อ่าน 69 ครั้ง
ตรังจัดงาน “ตลาดนัดกล้วยไม้และไม้ดอกไม้ประดับ จังหวัดตรัง” (18/09/2016)
อ่าน 64 ครั้ง

หน้า : << ก่อนหน้า 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 [204] 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 231 232 233 234 235 236 237 238 239 240 241 242 243 244 245 246 247 248 249 250 251 252 253 254 255 256 257 258 259 260 261 262 263 264 265 266 267 268 269 270 271 272 273 274 275 276 277 278 279 280 281 282 283 284 285 286 287 288 289 290 291 292 293 294 295 296 297 298 299 300 301 302 303 304 305 306 307 308 309 310 311 312 313 314 315 316 317 318 319 320 321 322 323 324 325 326 327 328 329 330 331 332 333 334 335 336 337 338 339 340 341 342 343 344 345 346 347 348 349 350 351 352 353 354 355 356 357 358 359 360 361 362 363 364 365 366 367 368 369 370 371 372 373 374 375 376 377 378 379 380 381 382 383 384 385 386 387 388 389 390 391 392 393 394 395 396 397 398 399 400 401 402 403 404 405 406 407 408 409 410 411 412 413 414 415 416 417 418 419 420 421 422 423 424 425 426 427 428 429 430 431 432 433 434 435 436 437 438 439 440 441 442 443 444 445 446 447 448 449 450 451 452 453 454 455 456 457 458 459 460 461 462 463 464 465 466 467 468 ถัดไป>>