หน้าหลัก >> ข่าวเด่นจังหวัดตรัง
วันที่ : ถึงวันที่ :
คำค้น :
เฉพาะหมวดข่าวเด่นจังหวัดตรัง ข่าว/บทความทั้งหมด

ข่าวเด่นจังหวัดตรัง

คลังจังหวัดตรังจัดอบรมแนวทางการจัดหาพัสดุครุภัณฑ์ก่อนพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ 2557 และการปฏิบัติงานในระบบ GFMIS เพื่อให้เป็นไปตามมาตรการเร่งรัดติดตามการใช้จ่ายเงิน (17/09/2013)
คณะอนุกรรมการตรวจสอบและประเมินผลภาคราชการกลุ่มจังหวัด คณะที่ 4 ติดตามโครงการแผนปฏิบัติราชการจังหวัดตรัง ประจำปี 2556 (16/09/2013)
อำเภอห้วยยอดจังหวัดตรังประชุมผู้นำท้องที่/ท้องถิ่นทำความเข้าใจการขึ้นทะเบียนเกษตรกร ผู้ปลูกยางพาราปี 2557 (13/09/2013)
จังหวัดตรังประชุมทำความเข้าใจการขึ้นทะเบียนเกษตรกรผู้ปลูกยางพาราปี 2557 (12/09/2013)
รัฐบาลให้ความช่วยเหลือปัจจัยการผลิตแก่ชาวสวนยางในรูปเงินอุดหนุน (12/09/2013)
ศพส.จ.ตรัง มอบโล่รางวัลและประกาศเกียรติคุณหน่วยงานและบุคคลที่มีผลงานด้านยาเสพติด (11/09/2013)
ตรังมอบเงินตอบแทนคุณงามความดีนักกีฬาและผู้ฝึกสอนที่สร้างชื่อเสียงให้จังหวัด (10/09/2013)
คณะรัฐมนตรีมีมติให้เงินช่วยเหลือเกษตรกรชาวสวนยางไร่ละ 2,520 บาท (10/09/2013)
ตรังจัดค่ายบำบัดฟื้นฟูสมรรถภาพผู้เสพ/ผู้ติดยาเสพติด ในโรงเรียนวิวัฒน์พลเมืองฝ่ายปกครอง (09/09/2013)
ทสจ.ตรังจัดโครงการทำความสะอาด Big Cleaning Day แหล่งท่องเที่ยวทางทะเลพื้นที่เกาะสุกร (06/09/2013)
ตรังดำเนินการคัดเลือกผู้นำสตรีรุ่นใหม่ กองทุนพัฒนาบทบาทสตรี “SMART LADY THAILAND ผู้หญิงสวย...ด้วยความคิด” (05/09/2013)
ศูนย์อำนวยการพลังแผ่นดินเอาชนะยาเสพติดจังหวัดตรัง “เมืองแห่งความสุข” มีผลคะแนนอยู่ในลำดับที่ 1 ของประเทศ (05/09/2013)
เทศบาลตำบลทุ่งยาว อำเภอปะเหลียน จังหวัดตรัง เตรียมจัดงานประเพณีไหว้พระจันทร์ เพื่อสืบสานประเพณีอันดีงามเอาไว้ ซึ่งประเพณีไหว้พระจันทร์มีมาตั้งแต่ครั้งโบราณกว่า 100 ปี คาดว่าจะมีเงินสะพัด (04/09/2013)
แขวงการทางตรังแจ้งปิดเส้นทางการจราจร จากเหตุการณ์ชุมนุมและประท้วงของเกษตรกรชาวสวนยางและสวนปาล์ม (04/09/2013)
ตรังจัดสัมมนาการสร้างเครือข่ายภาคประชาชนของคณะกรรมการธรรมาภิบาลจังหวัด เพื่อเป็นกลไกลสอดส่องการดำเนินงานของหน่วยงานของรัฐและเจ้าหน้าที่ของรัฐในจังหวัด (04/09/2013)
รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงการคลัง พร้อมคณะผู้บริหาร ธ.ก.ส. และชาวบ้านในพื้นที่ร่วมกันทำพิธีเปิดสะพานปากคลองลำขัน เพื่อเป็นการพัฒนาและยกระดับคุณภาพชีวิตของชาวบ้าน (03/09/2013)
กรมทรัพยากรน้ำบาดาลเปิดอบรมหลักสูตรช่างเจาะน้ำบาดาล และเตรียมความพร้อมในปี 2557 ในการใช้น้ำเพื่อการเกษตรสามารถกระจายไปทั่วประเทศ พร้อมสนองแนวพระราชดำริ น้ำบาดาลช่วยเหลิอประชาชนในถิ่นทุรกันดาร (03/09/2013)
สมาคมกำนันผู้ใหญ่บ้านรวมพลังยืนหนังสือให้กำลัง “ผู้ว่าราชการจังหวัดตรัง”หลังได้รับคำสั่งให้ดำรงตำแหน่งผู้ตรวจราชการ กระทรวงมหาดไทย (02/09/2013)
ผู้บริหารกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ตรวจติดตามการดำเนินงานตามแผนนโยบายของรัฐบาล (02/09/2013)
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยเปิดงานหมูย่างเมืองตรังครั้งที่ 24 (01/09/2013)

หน้า : << ก่อนหน้า 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 231 232 233 234 235 236 237 238 239 240 241 242 243 244 245 246 247 248 249 250 251 252 253 254 255 256 257 258 259 260 261 262 263 264 265 266 267 268 269 270 271 272 273 274 275 276 277 278 279 280 281 282 283 284 285 286 287 288 289 290 291 292 293 294 295 296 297 298 299 300 301 302 303 304 305 306 307 308 309 310 311 312 313 314 315 316 317 318 319 320 321 322 323 324 325 326 327 328 329 330 331 332 333 334 335 336 337 338 339 340 341 342 343 344 345 346 347 348 349 350 351 352 353 354 355 356 357 358 359 360 361 362 363 364 365 366 367 368 369 370 371 372 373 374 375 376 377 378 379 380 381 382 383 384 385 386 387 388 389 390 391 392 393 394 395 396 397 398 399 400 401 402 403 404 405 406 407 408 409 410 411 412 413 414 415 [416] 417 418 419 420 421 422 423 424 425 426 427 428 429 430 431 432 433 434 435 436 437 438 439 440 441 442 443 444 445 446 447 448 449 450 451 452 453 454 455 456 457 458 459 460 461 462 463 464 465 466 467 468 ถัดไป>>