FONTSIZE
ข่าวสมัครงาน
เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าห้วยขาแข้ง รับสมัครคัดเลือกบุคคลภายนอกปฏิบัติงานให้ส่วนราชการ จำนวน 25 อัตรา

วันที่ 26 เม.ย. 2559 (จำนวนคนอ่าน 3269 คน)
ส.ปชส.อุทัยธานี

เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าห้วยขาแข้ง รับสมัครคัดเลือกบุคคลภายนอกปฏิบัติงานให้ส่วนราชการ จำนวน 25 อัตรา
 
              นายสมโภชน์ มณีรัตน์ หัวหน้าเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าห้วยขาแข้ง เปิดเผยว่า เขตรักษาพันธุ์ สัตว์ป่าห้วยขาแข้ง จะดำเนินการคัดเลือกบุคคลภายนอกปฏิบัติงานให้ส่วนราชการ ตามโครงการเสริมสร้างประสิทธิภาพและแรงจูงใจในการอนุรักษ์สัตว์ป่าในพื้นที่มรดกโลกผืนป่าตะวันตก ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2559 จำนวน 25 อัตรา ปฏิบัติงานระหว่างวันที่ 1 มิถุนายน 2559 ถึงวันที่ 30 กันยายน 2559
              ตำแหน่ง งานอนุรักษ์และป้องกันรักษาป่า จำนวน 25 อัตรา
              คุณสมบัติทั่วไปของผู้สมัคร ตำแหน่ง บุคคลภายนอกปฏิบัติงานให้ส่วนราชการ งานอนุรักษ์และป้องกันรักษาป่า - มีสัญชาติไทย / เพศชาย มีอายุไม่ต่ำกว่า 18 ปีบริบูรณ์และไม่เกิน 60 ปี มีสุขภาพและร่างกายแข็งแรง หากผ่านการคัดเลือกทหารกองเกินเข้ารับราชการทหารกองประจำการมาแล้ว จะได้รับการพิจารณาเป็นกรณีพิเศษ / วุฒิการศึกษา (ถ้ามี) หรือมีความสามารถพิเศษด้านการเดินป่า / สามารถปฏิบัติงานและดำรงชีพในป่าได้อย่างต่อเนื่อง / ไม่เป็นผู้มีร่างกายทุพพลภาพ จนไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ หรือไร้ความสามารถหรือจิตฟั่นเฟือน ไม่สมประกอบ หรือเป็นโรคร้ายแรงต้องห้ามตามที่กำหนดไว้ในระเบียบของข้าราชการพลเรือนสามัญ /ไม่เป็นผู้ติดยาเสพติดและโรคติดต่อร้ายแรง / ไม่เป็นผู้บกพร่องในศีลธรรมอันดี จนเป็นที่รังเกียจแก่สังคม / ไม่เป็นผู้เคยถูกต้องโทษจำคุก โดยคำพิพากษาถึงที่สุดให้จำคุกเพราะกระทำความผิดทางอาญา หรือมีประวัติเคยกระทำผิด เว้นแต่เป็นโทษสำหรับความผิดที่ได้กระทำโดยประมาท หรือความผิดลหุโทษ
              วัน เวลาและสถานที่รับสมัคร – ผู้สนใจติดต่อขอรับและยื่นใบสมัคร ได้ที่ สำนักงานเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าห้วยขาแข้ง หมู่ที่ 10 ตำบลระบำ อำเภอลานสัก จังหวัดอุทัยธานี ได้ตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันที่ 3 พฤษภาคม 2559 (ไม่เว้นวันหยุดราชการ)
               หากมีข้อสงสัยสอบถามเพิ่มเติม ได้ที่ สำนักงานเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าห้วยขาแข้ง ทางโทรศัพท์หมายเลข 09 9702 6896