ข่าวท้องถิ่น
พลังงานจังหวัดยโสธรเชิญครูนักเรียนร่วมกิจกรรมโครงการ EN - Camp ปีที่ 2 ผลงานดีลุ้นดูงานที่ญี่ปุ่น

วันที่ 7 ต.ค. 2562 (จำนวนคนอ่าน 0 คน)

พลังงานจังหวัดยโสธรเชิญครูนักเรียนร่วมกิจกรรมโครงการ EN - Camp ปีที่ 2 ผลงานดีลุ้นดูงานที่ญี่ปุ่น 

      วันนี้ (7 ตุลาคม 2562 ) ที่ โรงแรมเดอะกรีนปาร์คแกรนด์  อำเภอเมือง จังหวัดยโสธร  นางสาวสิริมา   วัฒโน รองผู้ว่าราชการจังหวัดยโสธร เป็นประธานเปิดกิจกรรมประชาสัมพันธ์ โครงการสร้างความเข้าใจและส่งเสริมทัศนคติเพื่อการเรียนรู้ด้านพลังงานทางเลือกสำหรับเยาวชนในพื้นที่จังหวัดยุทธศาสตร์ EN - Camp ปีที่ 2  เพื่อชี้แจงทำความเข้าใจและเชิญชวนครูและนักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนปลายในพื้นที่จังหวัดยโสธรสมัครเข้าร่วมกิจกรรมโครงการดังกล่าว โดยมีอาจารย์จากโรงเรียนระดับมัธยมศึกษาในเขตพื้นที่จังหวัดยโสธรเข้าร่วมกิจกรรมในวันนี้

         สำหรับโครงการดังกล่าว สำนักงานพลังงานจังหวัดยโสธร ได้เล็งเห็นถึงความสำคัญและความจำเป็นที่จะต้องดำเนินการสร้างความเข้าใจและส่งเสริมการเรียนรู้ด้านพลังงานทางเลือกให้เยาวชนอย่างต่อเนื่องจึงได้จัดกิจกรรมขึ้นในวันนี้  สำหรับโครงการสร้างความเข้าใจและส่งเสริมทัศนคติเพื่อการเรียนรู้ด้านพลังงานทางเลือกสำหรับเยาวชนในพื้นที่จังหวัดยุทธศาสตร์ EN - Camp ปีที่ 2   เป็นความร่วมมือระหว่างกองศึกษาและพัฒนาโรงไฟฟ้าฐาน  กระทรวงพลังงาน และคณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม   มหาวิทยาลัยศิลปากร เป็นผู้ดำเนินการในพื้นที่จังหวัดยุทธศาสตร์ 20 จังหวัด ให้มีส่วนร่วมรับรู้ต่อการสื่อสารและเผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานทางเลือกและเพื่อให้เกิดการสร้างเครือข่ายในสถานศึกษาในพื้นที่จังหวัดยุทธศาสตร์ทั้ง 20 จังหวัด  ได้แก่ นครสวรรค์ เชียงใหม่ ลำปาง  ยโสธร อุบลราชธานี บุรีรัมย์ขอนแก่น  ศรีสะเกษ  ชลบุรี  ตราด   ชัยนาท   นครปฐม   สมุทรปราการ  ระยอง   ราชบุรี   ประจวบคีรีขันธ์  ชุมพร  สุราษฎร์ธานี   นครศรีธรรมราชสงขลา  โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างความเข้าใจและส่งเสริมทัศนคติเพื่อการเรียนรู้ด้านพลังงานทางเลือกให้กับเยาวชนจากสถานศึกษาในพื้นที่จังหวัดยุทธศาสตร์ และ เพื่อสร้างการมีส่วนร่วมรับรู้ต่อการสื่อสารและเผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานทางเลือก อีกทั้งเพื่อให้เกิดการสร้างเครือข่ายในสถานศึกษาในพื้นที่จังหวัดยุทธศาสตร์

      จึงขอเชิญชวนโรงเรียนมัธยมศึกษาตอนปลายในพื้นที่จังหวัดยโสธร  สมัครเข้าร่วมโครงการ ทางเว็บไซต์ www. encamp 2019.com    เริ่มสมัครได้ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม  ถึงวันที่ 30 พฤศจิกายน 2562   คุณสมบัติของผู้สมัคร  ต้องสมัครเป็นทีมๆละ 5 คน  ประกอบด้วยเยาวชนจำนวน 4 คนและครูจำนวน 1 คน  เป็นโรงเรียนเดียวกันและโรงเรียนต้องอยู่ในพื้นที่ยุทธศาสตร์ 20 จังหวัด  เยาวชนเป็นผู้ที่กำลังศึกษาในสายสามัญระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 – 6  กลุ่มสาระการเรียนรู้ในปีการศึกษา 2562   ครูเป็นผู้ที่สอนในโรงเรียนสายสามัญระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4-6  กลุ่มสาระเรียนรู้ในปีการศึกษา 2562  ต้อง มีสัญชาติไทยและมีเลขประจำตัวประชาชน  มีความขยันหมั่นเพียร   มีความประพฤติดีและมีบุคลิกภาพเหมาะสม  มีความสนใจด้านพลังงานทางเลือก   ไม่เป็นโรคที่เป็นอุปสรรคต่อการเข้าร่วมกิจกรรมสัมมนาและสามารถพักค้างคืนได้    โดยการสมัครทุกทีมต้องส่งบทความเรื่องโรงไฟฟ้าที่บ้านเรา  จำนวน 1 บทความ  ความยาวไม่เกิน 1 หน้ากระดาษ A4 ตามลักษณะและรูปแบบที่กำหนดไว้ และทุกทีมต้องส่งข้อมูลการสมัครทั้งหมดผ่านเว็บไซต์ภายในวันที่ 30 พฤศจิกายน 2562

 โดยจะคัดเลือกเยาวชนที่มี บทความดีเด่นเข้าร่วมอบรมความรู้  ความเข้าใจและส่งเสริมทัศนคติเพื่อการเรียนรู้ด้านพลังงานทางเลือกและศึกษาดูงานโครงการพัฒนาโรงงานไฟฟ้าพลังงานทางเลือก จำนวน 2 วัน 1 คืน จังหวัดละ 25 ทีมรวมจำนวน 500 ทีม 

  สำหรับผู้ผ่านการคัดเลือกนักเรียนและครูที่ปรึกษาจะได้รับประกาศนียบัตรการเข้าร่วมโครงการทุกคน    สำหรับบทความดีเยี่ยมจะได้รับประกาศนียบัตรบทความดีเยี่ยมระดับจังหวัดจำนวน 50 ทีม    สำหรับบทความยอดเยี่ยมจะได้รับประกาศนียบัตรบทความยอดเยี่ยมระดับประเทศ 6 ทีม และได้ไปศึกษาดูงานประเทศญี่ปุ่น 4 วัน 3 คืน   ซึ่งทั้ง 3 ประกาศนียบัตรสามารถนำไปใช้เป็นผลงานในการสมัครเข้าสอบมหาวิทยาลัยได้   สำหรับโรงเรียนที่นักเรียนและครูที่ปรึกษาสังกัดทีมที่ชนะเลิศจะได้รับชุดการทดลองโรงเรียน ละ 2 ชุด มูลค่า 400,000 บาท

 

 

กษม   มิรัตนไพร   ข่าว/ภาพ

จ.ส.ต.พงษ์สถิตย์   อรอินทร์   บก.ข่าว

ส.ปชส.ยส.


 เข้าสู่ระบบ
ขณะนี้มีผู้ Online อยู่
จำนวนผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์

สำนักประชาสัมพันธ์จังหวัด ยโสธร ศาลากลางจังหวัดยโสธร
ถ.แจ้งสนิท อ.เมือง จ.ยโสธร 35000 โทร.0-4571-1093 โทรสาร.0-4572-5131